«

»

Nis 15

İNSANLIK DÜŞMANI SİYONİZM

İNSANLIK DÜŞMANI SİYONİZM

Prof. Dr. Abdurrahman Küçük, “Yahudilikteki Arz-ı Mev’ud Anlayışının  Boyutları” başlıklı  makalesinde  Kur’an da ve Yahudilerin kutsal kitabında arz-ı mev’udu ele almıştır:

 “Kur’an’da, Allah’ın Hz. İbrahim’e, Hz. Musa’ya ve Hz. Davud’a ‘bereketli’, ‘Mukaddes’ bir yer va’dettiği, kavimlerini oraya götürmelerini tavsiye ettiği yer almaktadır. Ancak Allah’ın va’dettiği yerin İsrailoğullarına tahsisi; onların Allah’a yapacakları kulluk görevine, O’na verdikleri söze, O’nun emirlerine uyma şartına bağlanmış ve ‘Arz’a iyi kulların varis olacağı bildirilmiştir. Bununla beraber va’dedilen yer Kur’an’da açık değildir. Onun için ilgili ayetlerin tefsiri yapılırken çeşitli yerler üzerinde durulmuştur.

Kur’an’da açık olarak belirtilmeyen bu yer, Yahudi Kutsal Kitabında teferruatiyle anlatılmaktadır. Allah, Hz. İbrahim’e ve soyundan gelenlere, Mısır ırmağından büyük ırmağa, Fırat’a kadar olan sahayı, o bölgede yaşayanların hakimiyetini vermiştir.” (A. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 33, 1992).

Abdurrahman Küçük Hoca, “Siyonizm tam olarak bilinmeden, dünyada ve bilhassa Ortadoğu ‘da barışın sağlanması mümkün değildir.” dedikten sonra, Siyonistlerin emellerine üç kademede ulaşmak isteklerini belirtir: 

“Arz-ı Mev’ud idealinin kademeli bir görünüm arzettiği dikkati çekmektedir. Yahudi Kutsal Kitabı ve Siyonistlerin hedefleri değerlendirildiğinde şu üç kademe görülebilir. Birinci planda Kudüs ve çevresi; ikinci planda Nil’den Fırat’a kadar olan kısım, yani Ortadoğu; üçüncü planda bütün dünyadır.”

Siyonizm varsa barış yoktur!

 

Alıntı