«

»

Oca 23

ALTIN SÖZLER

ALTIN SÖZLER

* “Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri tahsilin hudutları ne olursa olsun, en evvel ve her şeyden evvel Türkiye’nin istiklâline, kendi

benliğine, an’anâtı milliyesine düşman olan bütün anasırla mü­cadele etmek lüzumu öğretilmelidir. Beynelmilel va­ziyeti cihana göre böyle bir cidalin

istilzam eylediği anasırı ruhiye ile mücehhez olmayan fertlere ve bu mahiyette fertlerden mürekkep cemiyetlere hayat ve istiklâl yoktur.” M. Kemal Atatürk

* “Veren el dert görmez.”

* “Tabiatın sisi geçer ama yönetimin insana verdiği istibdat ve zulüm sisi geçmez” Tevfik Fikret

* “Veresiye şarap içen iki kere sarhoş olur.”

* “Bu mal, mülk bana huzur vermiyor” M. Kemal Atatürk

* “Kanunlar örümcek ağı gibidir. Büyük sinekler deler geçer, küçükler takılır kalır.”

* “İnsan hangi zevkle günah işlerse zevk onu öldürür” Musa Cerullah

* “Yağmur olsa kimsenin tarlasına yağmaz.”