«

»

May 07

Namık Kemal’den…

namik-kemal-heykeli-kibris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namık Kemal Müzesi   Gazi Magosa-  Kıbrıs
 
* “Bâis-i şekvâ bana hüzn-i umûmîdir Kemâl//Kendi derdi gönlümün billâh gelmez yâdına.”
(Feryâd u figânımız halkın çektiği acı ve ıstırap yüzündendir. Yoksa kendi derdim vallâhi aklıma bile gelmez.) Namık Kemâl
 
Hürriyet Kasîdesi’nden (Büyük Türk Klasikleri)
 
3.Hakîr olduysa millet şânına noksan gelir sanma
(Eğer millet, hor görülmüşse onun şanına bir eksiklik geleceğini sanma)
Yere düşmekle cevher sâkıt olmaz kadr ü kıymetten
(Yere düşmekle cevher özünden değerinden bir şey kaybetmez)
 
4.Vücûdun kim hamîr-i mâyesi hâk-i vatandır
(Vücudun mayası, vatan toprağıdır; Bu vücut, acı ve sıkıntı içinde)
Ne gam râh-ı vatanda hâk olursa cevr ü mihnetten
(Vatan yolunda toprak olursa, en küçük bir üzüntü duyulmaz)
 
18.Ne gam pür-ateş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
(Hürriyet mücadelesi korkulu ateş olsa ne dert)
Kaçar mı merd olan bir cân için meydân-ı gayretten
(Yiğit olan bir insan gayret meydanından kaçar mı?)
 
19.Kemend-i can-güdâzı ejder-i kahr olsa cellâdın
(Celladın can yakan kemendi acımasız ejder bile olsa)
Müreccâhtır yine bin kere zincir-i esâretten
(Yine bin defa esaret zincirinden daha iyidir)
 
20.Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin
(Felek her türlü eziyet yollarını toplasın gelsin)
Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azametten
(Millet yolunda hizmetten dönersem kahpeyim)
 
24.Civânmerdân-ı milletle hazer gavgâdan ey bîdâd
(Ey adaletsiz, milletin yiğitleriyle mücadeleden sakın;)
Erir şemşîr-i zulmün âteş-i hûn-i hamiyyetten
(Senin zulmünün kılıcı hamiyet kanının ateşi karşısında erir)
 
26.Gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret
(Gönülde gayret cevheri, elmas cevherine benzer;)
Ezilmez şiddet-i tazyîkten te’sîr-i sıkletten
(Ağırlığın tesirinden, baskının şiddetinden ezilmez.)
 
31.Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar
(Senin gezdiğin güzel sahralar zulmün köpeklerine kaldı)
Uyan ey yâreli şîr-i jiyân bu hâb-ı gafletten
(Ey yaralı kükreyen aslan artık gaflet uykusundan uyan!)
 
 indir
  Namık Kemal’in Yattığı Zindan   Gazi Magosa – Kıbrıs