«

»

Haz 10

ESMAÜ’L HÜSNA – 99 HAZiNE

ESMAÜ’L HÜSNA – 99 HAZiNE
“En güzel isimler (Esmaü’l Hüsna) Allah’ındır. O halde O’na o güzel isimlerle dua edin.” [ ArafSuresi,180 ]
“Allah’ın 99 ismi vardır, Kim bunları sayarsa [Ahsaha] cennete gider” [ Buhari, Müslim ]

Olmalı değil mi insanda azim?                                                                                                                                                                                                                        Büyüktür, yücedir, birdir El-Azîm
34- El-Azîm: “Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.”

 

Kul şeytana uyup eylese küfür                                                                                                                                                                                                                             Kulu affetmeyi sever El-Gafûr
35- El-Gafûr: “Affı, mağfireti bol.”

 

Sayısız nimete etmeli şükür                                                                                                                                                                                                                              Birlere bin verir elbet Eş-Şekûr                                                                                                                                                                                                                              36- Eş-Şekûr: “Az amele, çok sevap veren.”

 

Peygambere Hak’tan geldi ol vahiy                                                                                                                                                                                                                          Tartışılmaz şanı yüce El-Aliyy
37- El-Aliyy: “Yüceler yücesi, çok yüce.”

 

Kula yakışmaz riya ve kibir                                                                                                                                                                                                                                  Ezeli, ebedi sonsuz El-Kebîr
38- El-Kebîr: “Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.”

 

İmanın, vicdanın olsun muhafız
Her vakit, her yerde mevcut El-Hafız                                                                                                                                                                                                                      39- El-Hafîz: “Her şeyi koruyucu olan.”

 

Zikre davet eder ezan beş vakit                                                                                                                                                                                                                             Her canlıya rızık sağlar El-Mukît
40- El-Mukît: “Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden.”

Eşrefi Mahlûkat suça münasib                                                                                                                                                                                                                     Mahşerde mizanı kurar El-Hasîb
41- El-Hasîb: “Kulların hesabını en iyi gören.”

 

Eyleme dünyada kendini zelil                                                                                                                                                                                                                                Her iki cihanda ulu El-Celîl
42- El-Celîl: “Celal ve azamet sahibi olan.”

 

İki cihanda da yalnız Hak derim                                                                                                                                                                                                                         Kolay, güzel eder işi El-Kerîm
43- El-Kerîm: “Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.”  

 

Ol sende Şeytana her zaman rakip                                                                                                                                                                                                                    Fazla yük yüklemez kula Er-Rakîb
44- Er-Rakîb: “Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan.”  

 

Âdemoğlu değil midir ki necip?                                                                                                                                                                                                                               Kulun dileğini bilir El-Mucîb
45- El-Mucîb: “Duaları, istekleri kabul eden”.

 

İnsan olan insan olamaz asi                                                                                                                                                                                                                           Kuşatmış ilmiyle canı El-Vâsi
46- El-Vâsi: “Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'”

 

Kayıtlıdır her an gerçek öz çekim                                                                                                                                                                                                                   Bilgelikte eşsiz tektir El-Hakîm
47- El-Hakîm: “Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.”

 

Yarattıklarında rahmeti mevcut                                                                                                                                                                                                                              Sevgiye, övgüye layık El-Vedûd
48- El-Vedûd: “Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan.”

 

Ruhlar âleminde yapılmış ahid                                                                                                                                                                                                                           Ahide uymayı ister El-Mecîd
49- El-Mecîd: “Her türlü övgüye layık bulunan.”

 

Nefsine hâkim ol çalmasın iblis                                                                                                                                                                                                                             Şüphesiz diriltir daim El-Bâis

50- El-Bâis: “Ölüleri dirilten.”

 

Her canlı, her beden, her uzuv şahit                                                                                                                                                                                                                     Şüphesiz her yerde hazır Eş-Şehîd
51- Eş-Şehîd: “Her zaman her yerde hazır ve nazır olan.”

 

Dünyaya, uzaya bir kendine bak

Bunları yaratan değil mi El-Hakk?
52- El-Hakk: “Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.”   

 

Kaygı yok, tasa yok, en güzel vekil                                                                                                                                                                                                                         Kusursuz yaratmış Hak’tır El-Vekîl                                                                                                                                                                                                                       53- El-Vekîl: “Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.”   

 

Takva elbiseni tereddütsüz giy                                                                                                                                                                                                                                     Kudretli kuşkusuz daim El-Kaviyy
54- El-Kaviyy: “Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.”

Bu hayat imtihan çetindir çetin                                                                                                                                                                                                                              Bak gör kâinata güçlü El-Metîn
55- El-Metîn: “Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü.”

 

İnsanlığa müjdedir Kur’an ve vahiy                                                                                                                                                                                                               Kimsesiz değil kul, sahip El-Veliyy
56- El-Veliyy: “İnananların dostu, onları sevip yardım eden.”

 

Asla yaratandan kesilmez ümid                                                                                                                                                                                                                                   Layık şükre, zikre yalnız El-Hamîd                                                                                                                                                                                                                       57- El-Hamîd: “Her türlü hamd ve senaya layık olan.”

 

Olmalı değil mi, Müslüman kutsi?                                                                                                                                                                                                                                 Bilir, yaratmıştır, şaşmaz El-Muhsî
58- El-Muhsî: “Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.”

 

Hayat bir kul için ciddidir ciddi                                                                                                                                                                                                                       Yaratmış mahlûku eşsiz, El-Mübdi
59- El-Mübdi: “Maddesiz, örneksiz yaratan.”

 

Bu dünya secdegâh, yaşanan muhit                                                                                                                                                                                                               Öldüren, dirilten elbet El-Muîd
60- El-Muîd: ”Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.”

 

Kaplar kâinatı o yüce vahyi                                                                                                                                                                                                                          Saymakla nimeti bitmez, El-Muhyî
61- El-Muhyî: “İhya eden, dirilten, can veren.”

 

Hiç yoktur haramda, helalde limit                                                                                                                                                                                                                           Her canlıya müddet vermiş El-Mümît
62- El-Mümît: “Her canlıya ölümü tattıran.”

 

Gelmişi geçmişi ne var ise say                                                                                                                                                                                                                           Ezelden ebede can verir El-Hayy
63- El-Hayy: “Ezeli ve ebedi hayat sahibi.”

 

Aç gözlerini sen, ister isen yum                                                                                                                                                                                                                            Seni canlı tutar her an El-Kayyûm
64- El-Kayyûm: ‘Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan.”

 

Vermiş kullarına sıfatı mucid                                                                                                                                                                                                                                  Her şeyden haberdar aziz El-Vâcid
65- El-Vâcid: “Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.”

 

İki cihanda da eylesin Mecid                                                                                                                                                                                                                        Kadrinden lütfetsin şanlı El-Macîd
66- El-Macîd: “Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan.”

 

Kenan ŞAHBAZ